Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 Huurder: de persoon of de organisatie die de ruimte, zaal, horecadienst(en) en/of faciliteiten huurt en de huurovereenkomst sluit met verhuurder, hierna aangeduid als huurder.
1.2 Verhuurder: de organisatie die de ruimte, zaal, horecadienst(en) en/of faciliteiten verhuurt en de huurovereenkomst sluit met huurder, te weten: Opmars Exploitatie Vastgoed (eigenaar), Het Zakenstation/De Restauratie en/of Natascha’s Catering, allen gevestigd te Stationsplein 99, 1703 WE in Heerhugowaard.
1.3 Reservering/overeenkomst: de reservering, boeking en/of overeenkomst (contract) tussen verhuurder en huurder van ruimte(n), materialen, diensten en/of faciliteiten.
1.4 Zaal/Zalen: alle ruimten die verhuurder als zodanig aan huurder aanbiedt inclusief service en faciliteiten als nutsvoorzieningen, materialen, basisinterieur geschikt voor het doel van de betreffende zaal, et cetera.
1.5 Zaalhuur: de huur voor het gebruik van de zaal/zalen.
1.6 Horecadienst(en): het verstrekken van eten en/of drinken met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten in de ruimste zin van het woord.
1.7 Annulering: het schriftelijk opzeggen/annuleren van de reservering en/of huurovereenkomst, met bevestiging van verhuurder.
1.8 No-show: het zonder annulering niet gebruik maken van een reservering.
1.9 Ontbinden: het annuleren en/of beëindigen van een reservering door verhuurder.
1.10 Gebruikers: alle deelnemers aan een activiteit van huurder. Huisregels gelden voor zowel huurders als gebruikers. Zie verder in voorwaarden.
1.11 Doel zaalhuur of activiteit: datgene wat de huurder gaat doen in de zaal.

Artikel 2: Opties/aanbiedingen
2.1 Een optie op een datum, tijdstip, specifieke zaal en/of horecadienst kan enkel schriftelijk worden verleend aan een potentiële huurder door de verhuurder.
2.2 Een optie is, tenzij anders overeengekomen, 10 dagen geldig, vanaf de datum dat de aanbieding aan potentiële huurder wordt verstrekt.
2.3 Een optie vervalt tevens indien de potentiële huurder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het aanbod.
2.4 Alle door de verhuurder verstrekte opties/aanbiedingen zijn vrijblijvend, dus onder nadrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de kant van de verhuurder, als de optie/aanbieding als zodanig is bevestigd door verhuurder aan huurder.
2.5 Indien verhuurder de door de potentiële huurder bevestigde reservering nog niet heeft ontvangen en verhuurder de zaal aan een derde kan verhuren, dan zal verhuurder de potentiële huurder daar direct van in kennis stellen en dient de potentiële huurder per direct aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van verhuurder gebruik wil maken.

Artikel 3: Reserveringen en boekingen
3.1 Verhuurder heeft het recht boekingen op te splitsen in meerdere aparte reserveringen.
3.2 Verhuurder is gerechtigd huurder (tijdelijk) een andere zaal aan te bieden dan volgens de reservering zou dienen te geschieden. Het is mogelijk dat deze zaal zich op een andere locatie (binnen een straal van 10 km) bevindt. Indien dit evident onbillijk blijkt voor huurder, is huurder gerechtigd de reservering kosteloos te annuleren.
3.3 Huurder verklaart bij het bevestigen van de reservering op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met, deze algemene huurvoorwaarden en de huisregels.
3.4 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.
3.5 Huurder dient bij het boeken rekening te houden met de tijd die zij benodigd heeft voor opbouw, inrichting en/of aankleding, testen van apparatuur, et cetera.
3.6 Indien een huurder eerder start of langer blijft dan gereserveerd is, worden hier kosten voor berekend.
3.7 Indien het doel of activiteit het werken met kinderen/jeugdigen onder 18 jaar, geestelijk of fysiek gehandicapten of een anderzijds kwetsbare doelgroep betreft, dient dit voor de boeking aan verhuurder te worden gemeld zodat verhuurder kan bepalen of overgegaan wordt tot verhuur en zo ja, onder welke voorwaarden.

Artikel 4: Gebruik zaal, ruimt(en)
4.1 Het is huurder niet toegestaan de zaal voor een andere dan in de reservering aangegeven activiteit te gebruiken. Indien het doel/de activiteit afwijkt van hetgeen dat is opgegeven kan verhuurder besluiten de reservering per direct te ontbinden.
4.2 Het is huurder niet toegestaan de zaal aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
4.3 Huurder dient aanwijzingen van verhuurder en personeel van verhuurder ten aanzien van het gebruik van de zaal op te volgen.
4.4 Huurder dient zich te houden aan het door verhuurder vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte(n).
4.5 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in en om het gebouw aanwezige zaken. Huurder draagt hierbij tevens de eindverantwoordelijkheid voor haar gebruikers.
4.6 In de gehuurde ruimte(n) mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.
4.7 Huurder dient de zaal achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd aangetroffen.
4.8 Indien de zaal niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit voor aanvang van de activiteit bij het personeel van de verhuurder te worden gemeld.
4.9 Huurder ziet erop toe dat dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen aanwezig zijn, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door verhuurder.
4.10 Schoonmaak-, opruim-, en herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening gebracht worden aan huurder.
4.11 Roken is niet toegestaan in Het Zakenstation.
4.12 Voor, tijdens en na een reservering dienen maatregelen te worden genomen die verhuurder noodzakelijk acht met betrekking tot geluidsoverlast.
4.13 Ramen en deuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek ten gehore wordt gebracht in de ruimte(n).
4.14 Het is huurder niet toegestaan anders dan de gehuurde ruimte te betreden.
4.15 Huurder dient er zorg voor te dragen dat geen overlast veroorzaakt wordt bij het gebruiken, in gebruik nemen en verlaten van de ruimte(n).

Artikel 5: Horecadiensten/catering
5.1 Gebruik van horecafaciliteiten, -diensten en/of catering zijn voor kosten van de huurder.
5.2 Bij reserveringen voor locatie Berenkoog 49 wordt een vaste prijs per persoon berekend voor onbeperkt gebruik van koffie en thee. Deze prijs geldt bij reserveringen vanaf 10 personen (bij reserveringen tot en met 9 personen is de koffie en thee complementair, maar wordt deze niet bij aanvang klaargezet).
5.3 Tot drie werkdagen voor aanvang van de huurperiode kan het aantal personen dat gebruik maakt van de ruimte(n) en/of catering worden gewijzigd. Bij wijzigingen buiten deze termijn gaat de verhuurder uit van het laatste gereserveerde aantal personen.
5.3.1 Gereserveerde horecadiensten die niet binnen drie werkdagen voor aanvang van de huurperiode zijn gewijzigd worden volledig in rekening gebracht.
5.3.2 Wanneer er meer personen aanwezig zijn dan bij de reservering is aangegeven, brengt de verhuurder dit in rekening op basis van nacalculatie.
5.4 Horecadiensten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de reservering kosteloos worden geannuleerd. Indien een huurder binnen 48 uur voor aanvang horecadienst(en) annuleert, worden de afgesproken kosten volledig in rekening gebracht.
5.5 Horecadiensten kunnen gereserveerd worden op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur (m.u.v. koffie, thee, en drank uit de koelkast voor locatie Berenkoog 49). Indien een huurder horecadiensten wenst buiten deze tijden, is dit eventueel mogelijk op afspraak en tegen een meerprijs.
5.6 Verhuurder is gerechtigd, in geval van overmacht, huurder andere horecadiensten aan te bieden dan volgens de reservering zou dienen te geschieden. Indien dit evident onbillijk blijkt voor huurder, is huurder gerechtigd de horecadiensten kosteloos te annuleren.

Artikel 6: Betaling
6.1 Huurder ontvangt na de reservering een factuur van Opmars Exploitatie Vastgoed, Het Zakenstation/De Restauratie of Natascha’s Catering.
6.2 Huurder ontvangt na de reservering een factuur welke dient te worden voldaan volgens de vermelde betaaltermijn op de factuur.
6.3 Huurder heeft de verantwoordelijkheid voor de correcte en stipte betaling van nota’s en facturen, en betaalt deze op de juiste datum, onder vermelding van de referentie van de reservering en naam van de contractant.

Artikel 7: Korting
7.1 Indien huurder is gecontracteerd bij Opmars Exploitatie Vastgoed B.V. voor het huren van een vaste ruimte binnen Het Zakenstation Alkmaar of Heerhugowaard, ontvangt huurder een korting op de zaalhuur. De hoogte van de korting wordt bepaald door de verhuurder.
7.2 Deze korting geldt niet voor horecadiensten, tenzij anders overeengekomen.
7.3 Deze korting geldt niet voor onderhuurders, (vaste) flexers of huurders van een postbus bij Het Zakenstation, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8: Annulering door huurder
8.1 Reserveringen kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Indien een huurder binnen 48 uur voor aanvang een reservering annuleert, worden de afgesproken kosten volledig in rekening gebracht.
8.2 Annulering dient te geschieden per mail met bevestiging van verhuurder.
8.3 Indien huurder niet binnen een kwartier na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd, kan verhuurder de reservering als no-show beschouwen.
8.4 In geval van no-show is de huurder verplicht om de afgesproken kosten voor de reservering volledig te voldoen.

Artikel 9: Ontbinding/annulering door verhuurder
9.1 Ontbinding door verhuurder kan op ieder moment, zonder opgaaf van redenen. Verhuurder is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.
9.2 Verhuurder is gerechtigd (toekomstige) reserveringen van een specifieke huurder te annuleren en/of weigeren, zonder opgaaf van redenen. Verhuurder is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.
9.3 Het per direct ontbinden van de reservering gedurende de huurperiode door verhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
9.3.1 het niet nakomen van de verplichtingen door huurder zoals vastgelegd in de reservering, algemene voorwaarden en/of huisregels;
9.3.2 wangebruik door huurder (of gebruikers) van het gehuurde;
9.3.3 overlast door huurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan verhuurder;
9.3.4 gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door huurder aangeboden activiteit(en);
9.3.5 het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door huurder aan verhuurder;
9.3.6 ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde;
9.3.7 het direct dan wel indirect schaden van het imago van verhuurder/eigenaar;
9.3.8 in geval de relatie tussen huurder en overige huurders of huurder en verhuurder ernstig verstoord is;
9.3.9 na een of meerdere klachten over huurder of activiteiten van de huurder. Verhuurder zal al dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door huurder, noch door gebruikers, cliënten en bezoekers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade en/of bedrijfsschade ten gevolgen van verblijf binnen Het Zakenstation als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.
10.2 Verhuurder is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor in ontvangst of bewaring gegeven goed van huurders en/of gebruikers
10.3 Huurder is aansprakelijk voor schade geleden aan en in het gebouw, evenals de aanwezige inventaris, ontstaan ten tijde van het gebruik van de desbetreffende ruimte(n) door huurder (of gebruikers) dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
10.4 Kosten gemaakt door nalatigheid, oneigenlijk gebruik, beschadiging van vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, zijn voor rekening van huurder.
10.5 Huurder is verplicht optredende schade aan het pand te melden en te vergoeden.

Artikel 11: Huisregels
11.1 Huurder en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen. De huisregels zijn bij verhuurder op te vragen.
11.2 Huurder dient haar gebruikers voor te lichten over het bestaan en de inhoud van de huisregels, en er op toe te zien dat gebruikers zich houden aan deze huisregels.

Artikel 12: Wijziging van deze voorwaarden
12.1 Deze voorwaarden maken deel uit van elke reservering/huurovereenkomst.
12.2 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overeenkomst en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De voorwaarden die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door voorwaarden die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen voorwaarden.
12.3 Wijziging of aanpassing van de algemene voorwaarden of huisregels kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de reservering, tenzij er sprake is van een zodanig zwaarwegende wijziging of belang, welke het huurder onmogelijk maakt het doel waarvoor de zaal gehuurd was, te beoefenen.
12.4 Alle verzoeken om inlichtingen en alle klachten over de naleving van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden gericht aan verhuurder.
12.5 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien kan de verhuurder (voorlopige) maatregelen nemen. Verhuurder kan, indien noodzakelijk, ten alle tijden de voorwaarden wijzigen c.q. aanpassen.

Artikel 13: Toepasselijk recht bij geschillen
13.1 In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verhuurder.