ALGEMENE VOORWAARDEN 

 1. Verhuurder van de Stationsplein 99 te Heerhugowaard is Opmars Exploitatie Vastgoed B.V. . (hierna: “Opmars”). Dit zijn de voorwaarden voor het gebruik van een flexplek of lidmaatschap van Opmars. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die de klant heeft getekend (hierna: “de overeenkomst”). Wijzigingen van de overeenkomst en deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

STANDAARD INBEGREPEN IN DE HUUR

 1. Gemeubileerde kantoorruimte(n) / werkplek(ken) inclusief wireless internet

Opmars stelt ter beschikking volledig ingerichte kantoorruimte(n) / werkplek(ken) inclusief wireless internet, energie en overige gebouw gebonden facilitaire zaken. OPMARS bepaalt de gradatie en het pakket van het energieverbruik en de gebouwgebonden- c.q. facilitaire zaken. De klant heeft recht op het gebruik van de overeengekomen kantoorruimte(n) / werkplek(ken). Indien noodzakelijk bepaalt OPMARS in overleg met de gebruiker of men een andere kantoorruimte(n) / werkplek(ken) krijgt toegewezen binnen de OPMARS vestiging / netwerk. Alle kantoorruimte(n) / werkplek(ken) zijn op dezelfde wijze ingericht en voorzien van hetzelfde voorzieningenniveau.

 1. Openingstijden

Het pand is voor  leden van Perron 241 van 08:30 tot 17.00 geopend. Op basis van de termijn gesteld in het contract kan de klant gebruik maken van deze ruimte met de door OPMARS overeengekomen aantal kantoorruimte(n) c.q. werkplekken.

OPMARS ICT NETWERK

 1. OPMARS levert draadloos internet via het open / publieke netwerk.
 2. OPMARS doet geen concessies met betrekking tot de veiligheid en snelheid van het open/ publieke netwerk (of het internet). De klant dient zelf alle veiligheidsmaatregelen te nemen (zoals codering en antivirus protectie) welke hij in zijn omstandigheden noodzakelijk acht.
 3. De klant garandeert OPMARS hierbij dat de levering van OPMARS services aan de klant, de rechten van derden niet zal schenden.
 4. OPMARS garandeert dat het ICT Netwerk functioneert op een professionele en vakkundige manier. Indien het ICT Netwerk onverhoopt niet goed werkt, zal het door OPMARS binnen een redelijke periode verholpen worden.
 5. Bovenstaande garantie vervangt alle andere voorwaarden en condities, die uitdrukkelijk dan wel impliciet door gebruik, gewoonte, statuut of anderszins, betrekking hebben op de levering van het ICT netwerk. Wij garanderen niet dat het ICT netwerk onderbroken of storingsvrij is.

GEBRUIK

 1. De OPMARS kantoorruimte(n) / werkplek(ken) mogen alleen worden gebruikt voor kantoordoeleinden voor de uitoefening van het bedrijf van de klant zoals vastgelegd in de overeenkomst. De klant zal de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) niet aan derden aanbieden of in gebruik geven. De naam OPMARS mag op geen enkele wijze door de klant worden gebruikt dan wel in verband worden gebracht met de onderneming van de klant zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OPMARS.
 2. Het is de klant niet toegestaan (haar) rechten of verplichtingen in verband met en voortvloeiende uit deze overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk over te dragen aan derden dan wel de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) (zonder voorafgaande toestemming van OPMARS) te laten gebruiken door derden niet zijnde een gelieerde onderneming van de klant. OPMARS is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst te allen tijde over te dragen aan derden.

 

 

 1. De onderneming mag alleen gedreven worden op eigen naam of een andere door OPMARS en de klant overeengekomen naam. Op verzoek en op kosten van de klant zal OPMARS deze naam, indien mogelijk, toevoegen aan het bestand van OPMARS. Het is niet geoorloofd om (reclame) borden/uitingen aan de deur van de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) te hangen dan wel ergens anders zichtbaar buiten of in de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) te plaatsen.
 2. Het OPMARS adres mag gebruikt worden als correspondentie- en zakelijk adres (bij een postbus abonnement). Het is de klant echter verboden zonder schriftelijke toestemming van OPMARS het OPMARS adres te gebruiken als statutair adres.

Onderhoud van de OPMARS kantoorruimte(n) / werkplek(ken)

 1. De klant zal de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) en inrichting goed onderhouden en er zorg voor dragen dat de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) met de bedoelde inrichting in geen enkel opzicht wordt beschadigd dan wel gewijzigd. De klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door de klant of door degene die met de instemming van de klant gebruik maken van deze kantoorruimte(n) / werkplek(ken) en de gemeenschappelijke ruimte(n).
 2. Kantoormeubilair en apparatuur

Het is verboden om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OPMARS, in de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) ander meubilair, apparatuur, kantoorapparatuur, kabels, IT of telecommunicatie apparatuur en aansluitingen aan te brengen.

 1. Wettelijke regels

De klant zal voldoen aan alle wetten, verordeningen en beschikkingen die op haar, dan wel op haar bedrijfsvoering van toepassing zijn. De klant mag niet onrechtmatig of onwettig handelen. De klant dient alles na te laten wat het gebruik door anderen en OPMARS zou kunnen hinderen, kunnen schaden dan wel overlast of ergernis zou kunnen veroorzaken, dan wel tot gevolg heeft dat de verzekeringspremies omhoog gaan, verlies en schade veroorzaakt aan OPMARS, de eigenaar van het gebouw of andere belanghebbenden.

 1. Elektriciteit

Het gebruik van elektriciteit door de klant mag niet het normale gebruik overtreffen tenzij anders overeengekomen. Indien het gebruik de bovenstaande waarden overtreft zonder dat partijen hieromtrent nadere afspraken hebben gemaakt is de klant voor eventuele schade van derden en OPMARS aansprakelijk.

 1. Verzekering

De klant dient haar werknemers, eventuele derden die de klant meeneemt/ ruimte gebruiken en haar eigendommen in de ruimte te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de overeenkomst. OPMARS aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 1. Toegang tot de OPMARS kantoorruimte(n) / werkplek(ken)

OPMARS heeft altijd toegang tot de kantoorruimte(n) / werkplek(ken). Tenzij er sprake is van overmacht (noodtoestand), zal OPMARS trachten de klant van tevoren op de hoogte te stellen wanneer eventuele inspecties, testen, reparaties, andere routinematige klussen, schoonmaak of onderhoud dienen te worden uitgevoerd dan wel wanneer de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) aan mogelijke toekomstige klanten zal worden getoond. OPMARS zal te allen tijde geheimhouding betrachten omtrent de bedrijfsvoering van de klant en eventuele door de klant verlangde veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

OPMARS houdt zich het recht voor om kantoorruimte(n) / werkplek(ken) te verplaatsen binnen het complex. Hierbij zal OPMARS dit tijdig doorgeven, doch uiterlijk 2 weken voor de verplaatsing.

 1. Aanvang overeenkomst

Indien, om wat voor reden dan ook, OPMARS niet in staat is bij aanvang van de overeenkomst de overeengekomen kantoorruimte(n) / werkplek(ken) ter beschikking te stellen is OPMARS niet aansprakelijk noch kan OPMARS hiervoor aansprakelijk worden gehouden. De klant heeft echter wel het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn. Indien de klant de overeenkomst niet met onmiddellijke ingang beëindigt, wordt betaling van de vergoeding opgeschort totdat de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) aan de klant ter beschikking kunnen worden gesteld.

OPMARS is gerechtigd, met voorafgaande mededeling, de overeenkomst (inclusief de toegang tot de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) op te schorten in het geval van force majeur en/of overmacht, in welk geval betaling van de vergoeding voor een zelfde periode zal worden opgeschort.

DE OVEREENKOMST

 1. De aard van de overeenkomst

Partijen komen overeen dat deze voorwaarden een integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst en dat geschillen in het kader van deze overeenkomst strikt conform onderhavige voorwaarden worden geïnterpreteerd en uitgelegd.

 1. Termijn

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

 1. Opzegging overeenkomst

Ieder der partijen kan de overeenkomst op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 1. Onmiddellijke beëindiging

OPMARS kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder opzegging tenzij de wet dat vereist, indien de klant:

 • de door hem verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet;
 • enige andere verplichting uit de overeenkomst niet nakomt;
 • het gebruik van de kantoorruimte(n) / werkplek(ken), of het gebruik door één van de medewerkers van de klant of derden die met goedkeuring gebruik maken van de kantoorruimte(n) / werkplek(ken), niet in overeenstemming is met normaal gebruik van de kantoorruimte(n) / werkplek(ken);
 • zijn beroep of bedrijf in de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) geheel of voor een belangrijk deel staakt;
 • de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest;
 • als hij geen natuurlijk persoon is, zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk geliquideerd;
 • in staat van faillissement wordt verklaard;
 • een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van de klant;
 • komt te overlijden.

Indien OPMARS de overeenkomst op grond van het bovenstaande met onmiddellijke ingang opzegt dient de klant desalniettemin aan de navolgende voorwaarden en verplichtingen te voldoen:·

 • betaling van eventueel gebruikte aanvullende diensten;
 • de klant vrijwaart OPMARS voor eventuele kosten en verliezen en eventuele aanspraken van derden als gevolg van de onmiddellijke beëindiging.
 1. Indien de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) niet beschikbaar is (zijn)

Mocht, om wat voor reden dan ook, OPMARS niet meer in staat zijn kantoorruimte(n) / werkplek(ken) te bieden zoals overeengekomen dan eindigt de overeenkomst zonder dat daarvoor opzegging is vereist. In dat geval is de klant verplicht de huur en servicekosten te betalen tot aan de dag dat de overeenkomst eindigt/is geëindigd.

 

 1. Einde overeenkomst

De klant dient bij einde van de overeenkomst met onmiddellijke ingang de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) te ontruimen en te verlaten met medeneming van al het zijne en de zijnen. De klant dient de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) aan OPMARS ter beschikking te stellen, bezemschoon en in de oorspronkelijke staat behoudens slijtage door normaal gebruik. Alle zaken waarvan de klant kennelijk afstand heeft gedaan door deze in de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) kunnen door OPMARS, naar eigen inzicht, zonder enige aansprakelijkheid, op kosten van de klant worden verwijderd. Indien de klant zonder toestemming van OPMARS na beëindiging van de overeenkomst, in welke vorm dan ook, onbevoegd gebruik blijft maken van de kantoorruimte(n) / werkplekken is:

 • de klant aansprakelijk voor alle door OPMARS te lijden schaden en verliezen;
 • de klant verplicht aan OPMARS extra huur te betalen boven het bedrag dat OPMARS gerechtigd is aan de klant op te leggen.

 

 1. Kennisgeving

Alle kennisgevingen en mededelingen die door OPMARS of de klant worden gedaan dienen schriftelijk te geschieden. Het factuuradres/mailadres van de klant geldt als adres van de klant en het op de overeenkomst aangegeven adres als het adres van OPMARS.

 1. Geheimhouding

Omtrent de voorwaarden en de overeenkomst dienen partijen geheimhouding te betrachten. Geen der partijen zal zonder voorafgaande toestemming van de andere partij mededelingen doen omtrent de inhoud van deze overeenkomst tenzij wet of autoriteit dit vereist. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.

 1. Vrijwaringen

Tenzij sprake is van ernstige nalatigheid van OPMARS dient de klant OPMARS te vrijwaren voor aanspraken, claims, schade, verlies en kosten als gevolg van/door:

 • dood of verwonding binnen OPMARS;
 • derden die de klant tot de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) heeft toegelaten, personeel van de klant en personen waarvoor de klant aansprakelijk is;
 • boetes die OPMARS worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van de klant;
 • schade toegebracht aan de persoon of goederen van de klant of van derden en aanspraken van derden ter zake;
 • het zich niet houden aan enige verplichting uit de overeenkomst.
 1. Schade en Aansprakelijkheid

OPMARS is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van de klant of van derden door het optreden en de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan de kantoorruimte(n) / werkplek(ken), het gebouw of complex waarvan de werkplek(ken) deel uitmaakt, of ontstaan door het optreden en de gevolgen van weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van de werkplekken, van stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte ventilatie of luchtbehandeling, ICT Netwerk, van storing van de installaties en apparatuur, van in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, van brand, ontploffing en andere voorvallen, van stoornis in het genot van het gebruik van de werkplek(ken) behoudens in geval van schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van OPMARS ten aanzien van de staat van de werkplek(ken) of van het gebouw of complex waarvan de werkplek(ken) deel uitmaakt.

OPMARS is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van de klant of voor schade als gevolg van de activiteiten van de andere klanten of van belemmeringen in het gebruik van de werkplek(ken) die derden veroorzaken. Indien om wat voor reden dan ook OPMARS niet aan haar verplichtingen kan voldoen is haar aansprakelijkheid beperkt tot het terugbetalen van een redelijk deel van de vergoeding. De klant is verplicht tijdig maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan de kantoorruimte(n) / werkplek(ken). De klant is verplicht OPMARS direct op de hoogte te stellen indien zich schade aan/in de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) heeft voorgedaan of dreigt voor te doen.

OPMARS is in geen geval aansprakelijk voor enige gederfde omzet, gederfde winst, verlies van verwachte (kosten) besparingen, verlies of beschadiging van data, claims van derden of gevolgschade. De klant wordt ten sterkste aangeraden zich voor dergelijke verliezen, schade, kosten of claims te verzekeren.

 1. Bescherming persoonsgegevens

Partijen komen overeen dat OPMARS gerechtigd is persoonsgegevens van de klant te verwerken, aan derden te verstrekken en door te geven, op voorwaarde dat dit uitsluitend plaatsvindt:

 1. a) ter uitvoering van deze overeenkomst;
 2. b) ter werkvoorbereiding en fraudebestrijding;
 3. c) voor het verstrekken van informatie over nieuwe of voor de klant nuttige producten van OPMARS of andere organisaties, die OPMARS voor de klant interessant acht.

De klant is zich ervan bewust dat landen buiten de EU mogelijk geen wet- of regelgeving ter bescherming van persoonsgegeven hebben.

BETALINGEN

 1. De vergoeding voor de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) inclusief servicekosten en BTW, dient te worden betaald middels automatisch incasso waarbij de inning op de eerste dag van de maand zal geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Additionele voorzieningen

De prijs voor aanvullende voorzieningen zal achteraf per maand worden gefactureerd tegen de door OPMARS bekendgemaakte tarieven en dient te worden betaald binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 1. Betaling

Telkens indien uit hoofde van de overeenkomst een verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag  is voldaan verbeurt de klant aan OPMARS van rechtswege vanaf de vervaldag een direct opeisbare boete van 2% per maand van het verschuldigde met een minimum van € 75, – per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt. Geschillen omtrent de hoogte van de factuur laten de verplichting tot betaling van de factuur onverlet. OPMARS is tevens gerechtigd de door haar aan de klant te leveren diensten op te schorten en de klant het gebruik van de kantoorruimte(n) / werkplek(ken) en de gemeenschappelijke ruimten evenals de toegang tot het gebouw te ontzeggen indien de klant nalaat op enig moment een krachtens deze overeenkomst van de klant opeisbare vordering te voldoen.

 1. Nederlands Recht

Op de overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter. De Nederlandse versie van de voorwaarden is de rechtsgeldige versie.

 1. Kosten

In alle gevallen waarin OPMARS een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan de klant doet uitbrengen, of ingeval van procedures tegen de klant om deze tot nakoming van de overeenkomst te dwingen, is de klant verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan OPMARS te voldoen.

 1. Slotbepaling

Indien een deel van de overeenkomst of deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

 1. Vergoeding en BTW

De BTW dient gelijktijdig met de vergoeding te worden voldaan. OPMARS en de klant komen overeen dat OPMARS aan de klant over de huur/lidmaatschap BTW in rekening brengt. Onder verwijzing naar de goedkeuring van de Staatssecretaris van Financiën VB99/571 van 24 maart 1999, verklaren OPMARS en de klant uitdrukkelijk, door middel van ondertekening van deze overeenkomst en alleen voor zover nodig, dat de klant de kantoorruimte(n) / werkplekken zal gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig (tenminste 90%) recht op aftrek van omzetbelasting bestaat. De klant informeert OPMARS en de bevoegde belastinginspecteur direct door middel van een aangetekend schrijven indien de klant, door welke oorzaak ook, geen aftrek meer heeft op BTW, voordat dit effect krijgt en de voorgenoemde aftrek wijzigt tot onder de 90%. Indien (achteraf) blijkt dat de klant de kantoorruimte(n)/werkplekken niet of niet meer gebruikt voor activiteiten die de klant recht geven op aftrek van BTW voor tenminste 90% en de vergoeding BTW-vrij wordt, is de klant niet meer verplicht om aan OPMARS BTW te betalen over de vergoeding. Echter, OPMARS is gerechtigd om de vergoeding exclusief BTW zodanig te verhogen, dat Opmars volledig gecompenseerd wordt voor de BTW (op onder meer de investeringen en kosten) welke OPMARS aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen. OPMARS zal de klant zo spoedig mogelijk informeren over de hoogte van dit bedrag. OPMARS zal zijn medewerking verlenen indien de klant de opgaaf van OPMARS wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de klant. OPMARS verklaart uitdrukkelijk dat zij conform hetgeen is bepaald in artikel 34a van de Wet op de Omzetbelasting 1968 de overeenkomst opneemt in haar administratie.