Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 Huurder: de persoon (evt. particulier) of de organisatie die de flexplek en/of postbus huurt en de huurovereenkomst en/of abonnement sluit met verhuurder.
1.2 Verhuurder: de organisatie genoemd in artikel 2 die de flexplek en/of postbus verhuurt en de huurovereenkomst sluit met huurder.
1.3 Postbus: een postvak in de postkast van het gebouw.
1.4 Flexplek: een (tijdelijke) werkplek in een gemeenschappelijke ruimte, welke door huurder wordt gebruikt op basis van een tussen huurder en verhuurder gesloten overeenkomst.
1.5 Flexruimte: de gemeenschappelijke ruimte waar de flexplekken zich bevinden.
1.6 Gebouw: het pand waarin de flexruimte zich bevindt.
1.7 Overeenkomst: een huurovereenkomst (contract) of reservering.
1.8 Diensten en faciliteiten: diensten, voorzieningen, apparatuur en hulpmiddelen welke in gebouw aanwezig zijn en (al dan niet tegen een vergoeding) beschikbaar worden gesteld aan huurder bij het gebruik van een flexplek en/of postbus.
1.9 Met een uur-abonnement/uurkaart wordt bedoeld: een heel uur.
1.10 Met een dag-abonnement/dagkaart wordt bedoeld: een werkdag van 09:00 tot 17:00 uur.
1.11 Met fulltime wordt bedoeld: een abonnement op een flexbureau voor onbepaalde tijd, per kalendermaand opzegbaar.

Artikel 2: Identiteit verhuurder
Opmars Exploitatie Vastgoed B.V.
Stationsplein 99, 1703 WE Heerhugowaard
KVK nummer                     37082055

Artikel 3: Soorten abonnementen
Er zijn drie verschillende abonnementen:

 • Flexibel abonnement: een bureau in een gemeenschappelijke ruimte die op werkdagen per heel uur tussen 09:00 en 17:00 uur online kan worden geboekt.
 • Vast abonnement: een vast bureau in een gemeenschappelijke ruimte die voor onbepaalde tijd verhuurd wordt en 24/7 toegang geeft aan de huurder.
 • Postbus: een vaste postbus in de postkast van het gebouw, die voor onbepaalde tijd verhuurd wordt.

Artikel 4: Reserveringen en boekingen flexplek
4.1 Verhuurder heeft het recht boekingen op te splitsen in meerdere aparte reserveringen.
4.2 Verhuurder is gerechtigd (tijdelijk) een andere flexplek te bieden dan volgens de reservering zou dienen te geschieden. Indien dit evident onbillijk blijkt voor huurder, is huurder gerechtigd de reservering kosteloos te annuleren.
4.3 Huurder heeft recht op één gratis proefdag per persoon/onderneming, te weten van 09:00 tot 17:00 uur. Deze tijdsperiode kan niet verdeeld worden over meerdere dagen.
4.4 Huurder verklaart bij het bevestigen van de overeenkomst op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met, deze algemene voorwaarden en de huisregels.
4.5 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.
4.6 Huurder dient bij het boeken rekening te houden met de tijd die zij benodigd heeft voor opbouw, inrichting en/of aankleding, testen van apparatuur, et cetera.
4.7 Indien een huurder eerder start of langer blijft dan gereserveerd is, worden hier kosten voor berekend.

Artikel 5: Gebruik van de flexplek
5.1 Huurder dient de flexplek te gebruiken conform de bepalingen van de overeenkomst, algemene voorwaarden en huisregels en daarbij geen hinder en overlast te veroorzaken. Huurder zal er voor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.
5.2 De flexplek mag uitsluitend worden gebruikt ter uitoefening van werkzaamheden in het kader van de zakelijke dienstverlening of studie. Huurder heeft voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst onderzocht of de flexplek geschikt is voor de werkzaamheden die huurder wenst te verrichten.
5.3 Verhuurder doet geen concessies met betrekking tot de veiligheid en snelheid van het open/publieke netwerk of internet. Huurder dient zelf veiligheidsmaatregelen te nemen in de vorm van codering en antivirusprotectie, welke hij in zijn omstandigheden noodzakelijk acht.
5.4 Verhuurder garandeert dat het netwerk functioneert op een professionele en vakkundige manier. Indien dit onverhoopt niet het geval is, wordt het door verhuurder binnen een redelijke periode verholpen.
5.5 Het is huurder niet toegestaan de flexplek aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
5.6 Het is huurder niet toegestaan te ondernemen vanuit een andere naam dan aangegeven bij het aangaan van de overeenkomst.
5.7 Huurder dient aanwijzingen van verhuurder en personeel van verhuurder ten aanzien van het gebruik van de flexplek op te volgen.
5.8 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in en om het gebouw aanwezige zaken.
5.9 In het gebouw en/of de flexruimte mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.
5.10 Huurder dient de flexruimte achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd aangetroffen.
5.11 Indien de flexruimte niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit direct bij het personeel van de verhuurder te worden gemeld.
5.12 Het is huurder niet toegestaan om, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, in de flexruimte ander meubilair, (kantoor)apparatuur, kabels, IT of telecommunicatieapparatuur- en aansluitingen aan te brengen.
5.13 Huurder ziet erop toe dat dat tijdens de huurperiode in de flexruimte geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen aanwezig zijn, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door verhuurder.
5.14 Schoonmaak-, opruim-, en herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening gebracht worden aan huurder.
5.15 Het is huurder niet toegestaan anders dan de gehuurde ruimte te betreden behoudens de openbare ruimten in het gebouw.
5.16 Huurder dient er zorg voor te dragen dat geen overlast veroorzaakt wordt bij het in gebruik nemen, gebruiken en verlaten van flexplek.
5.17 Het is huurder verboden wijzigingen aan te brengen aan de flexplek.
5.18 Verhuurder is gerechtigd om de flexruimte te verplaatsen binnen het gebouw. Verhuurder zal dit tijdig doorgeven aan huurder (uiterlijk twee weken voor de verplaatsing). Het verplaatsen van de flexruimte binnen het gebouw is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
5.19 Verhuurder is gerechtigd de flexruimte op ieder moment op te heffen, zonder opgaaf van reden. Verhuurder zal dit tijdig doorgeven aan huurder (uiterlijk twee weken voor de opheffing). In het geval van opheffing is huurder gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen.
5.20 Eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie ten opzichte van de informatie en foto’s van verhuurder zullen nimmer een grond kunnen vormen voor ontbinding van de overeenkomst, danwel aanpassing van de vergoeding.
5.21 Bij een schending van de overeenkomst, algemene voorwaarden en/of huisregels is verhuurder bevoegd om huurder het gebruik van een flexplek te ontzeggen en de toegang tot het gebouw te verbieden, zonder dat verhuurder verplicht is tot retournering van reeds gedane betalingen.

Artikel 6: Diensten en faciliteiten flexplek
6.1 Bij het gebruik van een flexplek stelt verhuurder de volgende diensten en faciliteiten beschikbaar aan huurder;

 • normaal gebruik van koffie en thee;
 • gebruik van één parkeerplaats per flexplek (niet gegarandeerd);
 • regelmatige schoonmaak van de algemene ruimtes en de flexruimte;
 • normaal gebruik van internet en wifiverbinding;
 • normaal gebruik van de aanwezige printer;
 • een kluisje (indien aangevraagd).

6.2 Indien aanwezig in het gebouw: het gebruik van vergaderzalen, coachingruimtes, horecadiensten en overige faciliteiten is niet bij het gebruik van de flexruimte inbegrepen.
6.3 De korting op zaalhuur voor huurders van een ruimte in Het Zakenstation geldt niet voor huurders van de flexruimte.
6.4 Het gebruik van de diensten en faciliteiten is afhankelijk van beschikbaarheid.
6.5 Het is huurder niet toegestaan om meubilair, apparatuur of overige eigendommen van verhuurder mee te nemen uit de flexruimte.

Artikel 7: Gebruik postbus
7.1 Huurder verklaart bij het bevestigen van de overeenkomst op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met, deze algemene voorwaarden en de huisregels.
7.2 Huurder dient de postbus te gebruiken conform de bepalingen van de overeenkomst, algemene voorwaarden en huisregels en daarbij geen hinder en overlast te veroorzaken. Huurder zal er voor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.
7.3 Het is huurder niet toegestaan de postbus aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
7.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in en om het gebouw aanwezige zaken.
7.5 Bij een schending van de overeenkomst, algemene voorwaarden en/of huisregels is verhuurder bevoegd om huurder het gebruik van de postbus te ontzeggen en de toegang tot het gebouw te verbieden, zonder dat verhuurder verplicht is tot retournering van reeds gedane betalingen.
7.6 Indien aanwezig in het gebouw: het gebruik van vergaderzalen, coachingruimtes, horecadiensten en overige faciliteiten is niet bij het gebruik van de flexruimte inbegrepen.
7.7 De korting op zaalhuur voor huurders van een ruimte in Het Zakenstation geldt niet voor huurders van een postbus.

Artikel 8: Annulering flexibel abonnement
8.1 Annulering van een flexibele werkplek dient te geschieden per mail met bevestiging van verhuurder.
8.2 Reserveringen kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Indien een huurder binnen 24 uur voor aanvang een flexibele werkplek annuleert, worden de kosten volledig in rekening gebracht.
8.3 Indien huurder niet volledig gebruik maakt van de gereserveerde tijd, is huurder verplicht om de afgesproken kosten voor de reservering volledig te voldoen.
8.4 In geval van no-show is huurder verplicht om de afgesproken kosten voor de reservering volledig te voldoen. Indien een huurder niet binnen een kwartier na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd, kan verhuurder de reservering als no-show beschouwen.
8.5 Verhuurder is gerechtigd (toekomstige) reserveringen van een specifieke huurder te annuleren en/of weigeren, zonder opgaaf van redenen. Verhuurder is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.
8.6 Het per direct ontbinden van de reservering gedurende de huurperiode door verhuurder is mogelijk indien er sprake is van:

 • het niet nakomen van de verplichtingen door huurder zoals vastgelegd in de reservering, algemene voorwaarden en/of huisregels;
 • wangebruik door huurder (of gebruikers) van het gehuurde;
 • overlast door huurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan verhuurder;
 • gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door huurder aangeboden activiteit(en);
 • het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door huurder aan verhuurder;
 • ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde;
 • het direct dan wel indirect schaden van het imago van verhuurder/eigenaar;
 • in geval de relatie tussen huurder en overige huurders of huurder en verhuurder ernstig verstoord is;
 • na een of meerdere klachten over huurder of activiteiten van de huurder. Verhuurder zal al dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9: Annulering/beëindiging vast abonnement en/of postbus
9.1 Huurder is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van één kalendermaand.
9.2 Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
9.3 Ontbinding/beëindiging van de overeenkomt door verhuurder kan op ieder moment, zonder opgaaf van redenen. Verhuurder is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door huurder. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade en/of bedrijfsschade ten gevolgen van verblijf binnen het gebouw als voor mogelijke schade ten gevolge van de werkzaamheden die huurder uitvoert in het gebouw.
10.2 Verhuurder is slechts verantwoordelijk voor (de verzekering van) de zaken die in haar eigendom zijn. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het beheer en verzekeren van de zaken die in zijn/haar eigendom zijn.
10.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke goederen, materialen of eigendoom die voor huurder worden meegebracht en onbeheerd worden achtergelaten.
10.4 Huurder is aansprakelijk voor schade geleden aan en in het gebouw, evenals de aanwezige inventaris, ontstaan ten tijde van het gebruik van de desbetreffende ruimte(n) door huurder (of gebruikers) dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
10.5 Kosten gemaakt door nalatigheid, oneigenlijk gebruik, beschadiging van vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, zijn voor rekening van huurder.
10.6 Huurder is verplicht optredende schade aan het pand te melden en te vergoeden.

Artikel 11: Privacy
11.1 Verhuurder zal vertrouwelijk omgaan met de gegevens van huurder. De gegevens zullen door verhuurder nimmer verstrekt worden aan derden, tenzij huurder daar expliciet toestemming voor geeft.
11.2 De gegevens van huurder zullen door verhuurder uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van dienstverlening aan huurder.
11.3 Huurder blijft zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding en bescherming van privacygevoelige informatie die huurder gebruikt bij de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
11.4 Indien huurder een natuurlijke persoon is, verstrekt huurder bij het aangaan van een overeenkomst, door ondertekening daarvan, toestemming aan verhuurder om de persoonsgegevens van huurder in een bestand op te nemen/te verwerken.
11.5 Onverminderd voorgaande voorwaarden verwerkt verhuurder de persoonsgegevens van huurder conform de privacyverklaring die bij verhuurder is op te vragen.

Artikel 12: Wijziging van deze voorwaarden
12.1 Deze voorwaarden maken deel uit van elke reservering/overeenkomst/abonnement.
12.2 Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overeenkomst en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De voorwaarden die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door voorwaarden die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen voorwaarden.
12.3 Wijziging of aanpassing van de algemene voorwaarden of huisregels kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de reservering, tenzij er sprake is van een zodanig zwaarwegende wijziging of belang, welke het huurder onmogelijk maakt het doel waarvoor de flexplek of postbus gehuurd was, te beoefenen.
12.4 Alle verzoeken om inlichtingen en alle klachten over de naleving van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden gericht aan verhuurder.
12.5 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien kan de verhuurder (voorlopige) maatregelen nemen. Verhuurder kan, indien noodzakelijk, ten alle tijden de voorwaarden wijzigen c.q. aanpassen.

Artikel 13: Toepasselijk recht bij geschillen
13.1 In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verhuurder.